Naudas skola atbild

Kas ir Kredītu reģistrs?

Latvijas Bankas darbība
08.09.2017

Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas informācijas sistēma, kas vāc, centralizēti uzkrāj un glabā ziņas par aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu. Tās lielākoties ir hipotēku kredītu, patēriņa kredītu, norēķinu karšu kredītu, finanšu līzingu, apgrozāmo līdzekļu palielināšanas kredītu, kā arī operatīvo līzingu, faktoringu u.c. saistības. Kredītu reģistrā iekļauj arī ziņas par klienta saistību pārkāpumiem gadījumos, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks kavējis līgumā noteiktos maksājumus ilgāk par 60 dienām un kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 150 euro. Visa informācija Kredītu reģistrā tiek glabāta arī pēc kredītsaistību nokārtošanas.

Kredītu reģistra dalībnieki ir visas Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes un ārvalstu kredītiestāžu filiāles, to meitassabiedrības, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu un apdrošināšanas sabiedrības. Kredītu reģistra informācija pieejama tā dalībniekiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Latvijas Bankai un aizņēmējam (tikai pašam par sevi). Dalībnieki par saviem aizņēmējiem saņem pilnu informāciju, bet par citiem aizņēmējiem – ierobežotas ziņas.

Izdrukāt