Задай вопрос

Uz bieži uzdotiem jautājumiem par aktuālām ekonomikas tēmām atbild gan "Naudas skola", gan dažādu nozaru speciālisti. Ieskaties sadaļā "Naudas skola atbild"! Varbūt atradīsi atbildi uz savu jautājumu uzreiz. Ja to neatrodi, izmanto šeit sniegto iespēju pajautāt vai nosūtīt savus ierosinājumus "Naudas skolas" redaktoram!

Uzdod jautājumu vai uzraksti ieteikumu!

Jautā

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Jūs atrodaties šeit

prev
prev
AKTUĀLI
/lv/kas-ir-maksajumu-bilance-1
Ievietots: 12.11.2018

Maksājumu bilance ir statistikas pārskats par darījumiem starp vienas valsts rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem (statistiķu terminoloģijā - nerezidentiem) noteiktā periodā (mēnesī, ceturksnī, gadā). Tā raksturo valsts un pārējo pasaules valstu tautsaimniecību mijiedarbību un sniedz plašu informāciju par pārrobežu darījumiem.

Tautsaimniecības attīstības analīzē un makroekonomiskajā prognozēšanā maksājumu bilance ir viens no svarīgākajiem informācijas avotiem. Makroekonomikas analītiķim, citam interesentam tā ļauj spriest par virkni rādītāju un to ietekmi uz ekonomiskajiem procesiem valstī, pirmkārt par tekošā konta stāvokli – vai tajā pārpalikums vai deficīts, un tā ietekme uz ārvalstu investīcijām, valsts kredītpolitiku.

Maksājumu bilancē ietverto informāciju var izmantot

 • pieņemot lēmumus par ieguldījumiem valstī vai aizdevumu piešķiršanu un analizējot valsts tautsaimniecības ārējo sektoru,
 • prognozējot, vērtējot gan ekonomisko politiku, gan valsts spēju nokārtot ārējā parāda maksājumus.

 

Šī informācija arī ļauj katram ārējās ekonomiskās darbības dalībniekam analizēt un prognozēt savu lomu dažādu valstu tautsaimniecību mijiedarbības procesā.

Latvijā, tāpat kā vairumā Eiropas valstu, maksājumu bilances datus apkopo centrālās bankas statistiķi. Te ir lielākas iespējas precīzi un ātri iegūt datus par ārējiem maksājumiem ar banku starpniecību, kā arī vienkāršāk saņemt banku sektora datus un datus par rezerves aktīviem. Salīdzināmībai, maksājumu bilances datus pasaulē apkopo saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) metodoloģiju.

Maksājumu bilanci veido

 • tekošais konts,
 • kapitāla konts un
 • finanšu konts.

        

Tekošais konts ietver preču un pakalpojumu kustību, kā arī ienākumu un izdevumu (darba algas, dividenžu, procentu, pensiju, dāvinājumu, nodokļu u.c.) plūsmas Tekošā konta darījumi tiek parādīti kā kredīta un debeta bruto grāmatojumi. Kredīta pusē tiek atspoguļots preču un pakalpojumu eksports, kā arī no ārvalstīm saņemtie attiecīgās valsts rezidentu ienākumi. Savukārt tekošā konta debeta pusē tiek atspoguļots preču un pakalpojumu imports, kā arī citu valstu rezidentiem izmaksātās summas.
        

Kapitāla konts atspoguļo neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegādi/atsavināšanu un kapitāla pārvedumus.
        

Finanšu konts atspoguļo finanšu aktīvu un finanšu pasīvu pārmaiņas noteiktā laika periodā. Maksājumu bilances finanšu kontā darījumus parāda kā kredīta un debeta neto grāmatojumus (lai atspoguļotu pasīvu un aktīvu neto pārmaiņas). Tādējādi finanšu kontā ir redzamas tiešo investīciju, portfeļieguldījumu, atvasināto finanšu instrumentu, citu ieguldījumu un rezerves aktīvu neto pārmaiņas, t.i., starpība starp valstī ienākošajām un no tās izejošajām summām.

Kas ir maksājumu bilance

/lv/kas-ir-statistika-un-kas-ar-nodarbojas
Ievietots: 11.02.2013

Termins "statistika" cēlies no latīņu valodas vārda status (noteikts lietu stāvoklis). Vienkāršoti skaidrojot – uzskaitot savā drēbju skapī visas lietas un tās sagrupējot noteiktās kategorijās, piemēram, grupa "krekli", grupa "cepures" u.tml., arī varam uzskatīt, ka tādējādi esam ieguvuši sava veida statistiskos datus.

Ikdienā lietojot terminu "statistika", saskaramies ar tā dažādām nozīmēm:

 • statistika kā īpaša praktiskās darbības nozare, kura nodarbojas ar statistisko datu iegūšanu, apstrādi un analīzi;
 • statistika kā zinātne, kas izstrādā teorētiskos atzinumus un metodes, kuras izmanto statistikas praksē;
 • statistika kā statistiskie dati, kuri uzrādīti uzņēmuma vai organizācijas nozares pārskatos, publicēti krājumos u.tml. Dati ir statistiskā darba rezultāts.

 

Statistika ir nozare, kas pēta datu savākšanas, sistematizēšanas, apstrādes, izmantošanas un interpretācijas metodes.

Statistiskajiem datiem mūsdienās ekonomikā ir liela nozīme. Zinot dažādus tautsaimniecības attīstības rādītājus, analizējot šo datu attīstības tendences, ir iespēja daudz vieglāk un precīzāk sagatavot un pieņemt ekonomiskos lēmumus. To var salīdzināt ar GPS (globālo pozicionēšanas sistēmu). Navigācijas sistēma mums sniedz informāciju par sastrēgumiem, maršrutam izmantojamiem ceļiem, savukārt autobraucējs pieņem lēmumu, pa kuru ceļu konkrētajā situācijā izdevīgāk braukt, lai ātrāk nonāktu galamērķī. Jāmāk tikai pareizi izmantot pieejamos datus.

Kas organizē un veic valsts statistikas darbu?

Latvijas Republikā valsts statistikas darbu organizē un veic Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kā arī citas valsts institūcijas valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros. Valsts statistikas uzdevums ir veidot statistiskās informācijas sistēmu par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem. Šī statistiskā informācija tiek apkopota, analizēta un publicēta, lai būtu pieejama sabiedrībai.

Kādu statistiku sagatavo Latvijas Banka?

Latvijas Bankas pienākumu darboties statistikas jomā nosaka gan Latvijas Republikas, gan arī Eiropas Savienības tiesību akti.

Likumā "Par Latvijas Banku" noteikts, ka Latvijas Banka apkopo un publicē finanšu statistikas datus un valsts maksājumu bilances sagatavošanai nepieciešamos statistiskos datus.

Latvija Banka sagatavo un publicē:

 • banku un monetāro statistiku (piemēram, monetāro finanšu iestāžu bilanci un procentu likmju statistiku);
 • valsts maksājumu bilanci (t.sk. maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, ārvalstu tiešo investīciju un ārējā parāda datus);
 • tautsaimniecības un finanšu statistikas datus (t.sk. finanšu kontu, valdības finanšu statistikas un tautsaimniecības statistikas datus).

 

Ja vēlies šos statistiskos datus atrast un izmantot: