Kāpēc tautsaimniecības aug cikliski?

Tautsaimniecības cikliskā attīstība

Materiāls tev palīdzēs:
 
izprast, kāpēc ekonomiskā izaugsme notiek cikliski un kādas ir četru cikla fāžu raksturīgās iezīmes.
Līdzīgi kā cilvēka dzīvē, kur labāku dzīves posmu nomaina ne tik priecīgi brīži, arī tautsaimniecība attīstās cikliski. Ilgā laika periodā tautsaimniecības attīstība ir augšupejoša, tomēr īstermiņā tautsaimniecībā notiek svārstības. 

Ekonomiskās attīstības cikls ir laika periods, kurā tautsaimniecībā cita citu secīgi nomaina četras ekonomiskās aktivitātes fāzes. Augšupejas jeb izaugsmes fāzei seko virsotnes fāze, kurā izlaides apjoms sasniedz maksimumu. Virsotnes fāzē tautsaimniecība parasti neatrodas līdzsvarā, un tāpēc tai seko lejupslīde jeb recesija. Savukārt pēc lejupslīdes tautsaimniecība atrodas iedobuma fāzē, kam atkal seko augšupeja, tautsaimniecības izaugsme.
Katrai no ekonomiskās attīstības cikla fāzēm ir raksturīgas savas iezīmes.

Augšupejas fāzē vide ir labvēlīga tam, lai uzņēmumi varētu palielināt ražošanas apjomu, tāpēc nepieciešams vairāk darbinieku. Tas samazina bezdarbu. Lai piesaistītu darbiniekus, tiek paaugstināts piedāvātais atalgojums, un tas savukārt palielina inflāciju. Cilvēku un kapitāla resursi arvien vairāk tiek novirzīti dažās ļoti strauji augošās nozarēs jeb "burbuļa" sektoros, kur maksā augstākas algas un ir lielāka peļņa.

Virsotnes fāzē tautsaimniecības izaugsme ir sasniegusi maksimumu, un, rodoties šaubām par nākotnes izaugsmi, uzņēmumi samazina investīcijas un palielinās gatavās produkcijas krājumi. Virsotnes fāzē uzņēmumiem kļūst grūti atrast darbiniekus. Tā kā ir zems bezdarba līmenis, lai pārvilinātu darbiniekus, jāmaksā lielākas algas, un tas savukārt vēl vairāk palielina inflāciju.

Virsotnes fāzei seko lejupslīdes fāze jeb recesija. Lejupslīdes fāzē tautsaimniecības attīstības temps kļūst negatīvs, sarūk ražošana un iekšzemes kopprodukts. Ražošanai sašaurinoties, nav nepieciešams nodarbināt tik daudz cilvēku, tāpēc palielinās bezdarbs. Savukārt, tā kā iedzīvotāju ienākumi ir mazāki, vairs netiek pieprasīts tik daudz preču, un, uzņēmumiem konkurējot par pircēju, samazinās inflācija. Augstāka bezdarba līmeņa dēļ sarūk arī algas. Tādējādi mazinās gan uzņēmēju, gan patērētāju pārliecība par nākotni, un tas vēl vairāk kavē tautsaimniecības attīstību.

Iedobuma fāzē uzņēmumi spēj saražot vismazāk, bezdarba līmenis ir augsts un iedzīvotāju ienākumi ir zemi. Tautsaimniecībā iestājas sastinguma periods. Ja šāds sastingums ir ilgstošs, šādu situāciju sauc par depresiju.

Pārbaudi sevi

1.1. uzdevums 

Kāpēc veidojas cikli? Ciklu avots nav kāda maģija, tiem arī nav noteikta, iepriekš zināma ilguma. Galvenais iemesls, kāpēc veidojas cikli, ir tas, ka augšupejas un lejupslīdes fāzēm lielā mērā raksturīga "apburtā apļa" (pašģenerējoša) dinamika, ilgstoši virzot tautsaimniecību arvien tālāk no līdzsvara. Galvenais mehānisms, kas veicina šādu ilgstošu dinamiku, ir tas, ka pastāv "apburtā apļa" sakarība starp cenu un algu pieaugumu un ekonomisko aktivitāti (iekšzemes kopproduktu). Augstāka ekonomiskā aktivitāte, uzņēmumiem konkurējot par darbiniekiem, veicina uzņēmumu ienākumu un algu kāpumu. Savukārt, jo lielāki ir uzņēmumu ienākumi un darbinieku algas, jo lielāks ir pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem. Tas atkal liek saražot vēl vairāk. Tādejādi, ekonomiskā aktivitāte veicina algu kāpumu, un algu kāpums veicina ekonomisko aktivitāti. Veidojas apburtais aplis, kas var ilgstoši virzīt  ekonomisko izaugsmi uz augšu vai leju.

Tā, piemēram, augšupejas fāzē, augot kreditēšanai nekustamā īpašuma nozarē, palielinās nekustamā īpašuma cenas. Attiecīgi aug nodarbinātība, algas un peļņa šajā nozarē, izraisot algu un inflācijas paaugstināšanos arī pārējā tautsaimniecībā. Tas veicina vispārēju optimismu, un, tā kā tautsaimniecībā strādājošie var atļauties investēt nekustamajā īpašumā, tā cenas pieaug. Tas atvieglo kreditēšanu bankām, jo palielinās ķīlu vērtības, un aplis sākas no jauna. Tā šis process var notikt ļoti ilgi, paildzinot augšupejas fāzi un vienlaikus veidojot priekšnoteikumus kritumam.

Ja valsts neiejaucas, būs ļoti dziļa un ilga – iestāsies depresija.


Pārbaudi sevi

1.2. uzdevums