Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde

Latvijas Banka nodrošina fizisko personu datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

No 2018. gada 25. maija tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Sniedzam vispārīgu informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, personas datu un to saņēmēju kategorijām.

Detalizēta informācija par personas datu apstrādi var būt sniegta attiecīgās Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļās, iekļauta līgumos, vai arī ir pieejama pēc nepieciešamības.

Vairāk informācijas par personas datu apstrādi – Latvijas Bankas interneta vietnē  www.bank.lv

Izdrukāt