Kas jāzina par ilgtspējīgām finansēm?

Ilgtspējīgi ieguldījumi, kredīti, apdrošināšana vai pensija


Kā pieņemt ilgtspējīgus finanšu lēmumus?

Tev kā patērētājam ir iespēja veikt ieguldījumu, saņemt kredītu, iegādāties apdrošināšanas polisi vai izvēlēties pensiju produktu, kas finansē uzņēmumus vai projektus, kuri darbojas sociāli atbildīgi vai veicina vides aizsardzību un pāreju uz ilgtspējīgāku ekonomiku.

Tomēr ilgtspēja var caurvīt ne tikai finanšu produktus, bet arī Tavus ikdienas finanšu lēmumus. Preces, kuras iegādājies, vai pakalpojumi, kurus lieto, var būt ilgtspējīgāki. Patēriņš ir viens no veidiem, kā vari iesaistīties savas nākotnes veidošanā, piemēram:
 • iegādājoties preces ar starptautiski atzītiem ekomarķējumiem, 
 • paildzinot lietu dzīves ilgumu, tās remontējot, 
 • dodot priekšroku nevis lietu daudzumam, bet kvalitātei vai nomai, 
 • izvairoties no spontānu pirkumu veikšanas.


Kas ir ilgtspējīgs finanšu produkts?

Bankas, aktīvu pārvaldītāji, apdrošinātāji, pensiju fondi vai citi finanšu uzņēmumi piedāvā ilgtspējīgus finanšu produktus. Turpinājumā uzskaitīti vairāki piemēri: 
 • Kredīti, kas atbalsta videi mazāk kaitīgus projektus, piemēram, kredīti bezemisiju transportlīdzekļu iegādei, ilgtspējīgiem mājokļiem vai mājokļa renovācijai vai modernizācijai, lai padarītu to energoefektīvāku. 
 • Ieguldījumi akcijās un obligācijās, ko emitē, piemēram, uzņēmumi ar ļoti zemām CO2 emisijām vai uzņēmumi, kam ir atbildīga attieksme pret saviem darbiniekiem un sabiedrību, kurā tie darbojas. 
 • Ieguldījumi, pensiju plāni* vai uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas polises, kuru līdzekļi tiek ieguldīti ilgtspējīgi. Ieguldījumu fonds var, piemēram, investēt tādu uzņēmumu akcijās, kuri ražo atjaunīgo elektroenerģiju no vēja, saules vai ūdens.  

Piemēram!

Tu vari pieņemt ilgtspējīgu finanšu lēmumu, ja uzticēsi savu naudu ieguldījumu fondam, kas investē uzņēmumos, kuri pārstrādā atkritumus, vai projektos, kuri veicina nodarbinātību sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju vidū, vai ja ņemsi kredītu, lai iegādātos energoefektīvu māju. Citiem vārdiem sakot, tu ņemsi vērā ne tikai iesaistīto naudu, bet arī finanšu produkta vides, sociālos un pārvaldības (ESG) aspektus..Kādi ir ieguvumi, iegādājoties ilgtspējīgus finanšu produktus?

Ilgtspējīgi ieguldījumi, pensiju plāni un uzkrājošā dzīvības apdrošināšana var tev palīdzēt: 
 • veicināt ilgtspējīgāku ekonomiku, ieguldot, piemēram, zaļajās obligācijās, ar kurām finansē atjaunīgās enerģijas vai energoefektivitātes projektus un kuras emitē uzņēmums vai valdība, vai ieguldot fondos un pensiju plānos vai uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas polisēs, kuru līdzekļi tiek ieguldīti uzņēmumos, kas ir apņēmušies samazināt savas siltumnīcefekta gāzu emisijas, veic ilgtspējīgas darbības, kas uzskaitītas tā dēvētajā “ES taksonomijā”, vai īsteno taisnīgu darba praksi un ievēro cilvēktiesības;
 • samazināt uzņēmumu negatīvo ietekmi uz vidi vai sociālo ietekmi plašākā nozīmē, ieguldot pensiju un citos ieguldījumu produktos, kas varētu ietekmēt uzņēmuma, kurā tiek investēti to līdzekļi, uzņēmējdarbības modeli, lai padarītu to videi draudzīgāku. Piemēram, apdrošinātājs vai aktīvu pārvaldītājs var izmantot savas balsstiesības kā uzņēmuma akcionārs, lai pieprasītu uzņēmumam samazināt CO2 emisijas vai novērstu dzimumu nevienlīdzību. 

Mazināt uzņēmuma negatīvo ietekmi — Vairumā gadījumu informācijā par produktu būtu jāiekļauj sīkas ziņas par to, vai ieguldījumos tiek ņemti vērā visbūtiskākie negatīvās ietekmes uz vidi un sabiedrību faktori, piemēram, siltumnīcefekta gāzu emisijas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, darba ņēmēju tiesību pārkāpumi, cilvēktiesības, korupcija un kukuļošana (tā dēvētās būtiskākās nelabvēlīgās ietekmes jeb PAI).


Kredīti var palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām (piemēram, uzlabot mājokļa energoefektivitāti vai pāriet uz videi draudzīgākiem apkures avotiem). No tā tu vari gūt arī tiešu labumu.

Piemēram!

Atsevišķos gadījumos tu vari saņemt labākus kredīta nosacījumus, ja pērc vai būvē īpašumu, kas atbilst atzītiem energoefektivitātes standartiem, vai renovē esošo īpašumu, lai uzlabotu tā energoefektivitāti. Tas varētu pat mudināt tevi uzlabot sava mājokļa energoefektivitāti. Ilgtermiņā, pateicoties rentablākam enerģijas patēriņam, tu vari maksāt mazākus rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem. Tā rezultātā tu vari nodrošināt sev vairāk izmantojamo ienākumu un labāku finansiālo situāciju, lai atmaksātu kredītu.


Veiktspējas standarti — Paredzams, ka ilgtspējīgām ēkām būs augstāka vērtība nekā līdzīgam īpašumam, kam ir sliktāki energoefektivitātes rādītāji.
Energoefektivitātes sertifikāti var sniegt tev informāciju par ēkām, tostarp energoefektivitātes novērtējumu un ieteikumus par izmaksu ziņā efektīviem uzlabojumiem. 
Kur tu vari atrast informāciju par ieguldījumu, pensiju plānu un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas polišu ilgtspējīgumu**? 

Lai iegūtu informāciju par finanšu produkta ilgtspējīgumu**, vari rīkoties šādi:  
 
 • rūpīgi izlasi par finanšu produkta ilgtspējīgumu sniegto informāciju pārdevēja, iesaistītās bankas, aktīvu pārvaldītāja, apdrošinātāja vai pensiju fonda tīmekļa vietnē. Šī informācija var tev palīdzēt izprast to finanšu produktu konkrētos ilgtspējas aspektus, kuru iegādi tu apsver, un tos vieglāk salīdzināt;

Kur un kādā dokumentā tev būtu jāmeklē? 

Fonda prospekta beigās vai informācijas, kas tev tiek sniegta pirms reģistrēšanās pensiju plānā, vai informācijas par uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas produktu beigās. 


 • ja nepieciešams, pirms izlem veikt ieguldījumu, sazinies ar uzņēmumu vai personu, kas var tev ieteikt un pārdot šādus produktus, – banku, brokeri, apdrošinātāju utt. Dažos gadījumos likums nosaka, ka pārdevējam ir pienākums sniegt tev nepieciešamo informāciju par ieguldījumiem un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas polisēm un par to ilgtspējīgumu. Pārdevējam būtu arī jāiesaka tev tāds produkts no sava piedāvājuma, kas atbilst tavām ieguldījumu un ilgtspējas vēlmēm. 

Ilgtspējas vēlmes — Piemēram, pārdevējs var tev jautāt, vai tu dod priekšroku: (1) ilgtspējīgu ieguldījumu veikšanai (piemēram, saules paneļu ražošana); (2) ieguldījumu, kas mazinātu uzņēmumu darbības negatīvo ietekmi, veikšanai; (3) ieguldījumu, kas ir ilgtspējīgi saskaņā ar ES taksonomiju, veikšanai.


Kas var tev sniegt padomus par produktu? 

Pārliecinies, ka finanšu konsultants, ar kuru sadarbojies, ir saņēmis ES uzraudzības iestādes atļauju sniegt konsultāciju pakalpojumus. 

 • Ieguldījumu konsultāciju sniegšana ir ieguldījumu pakalpojums, ko regulē Finanšu instrumentu tirgu direktīva (MiFID) II, kas nozīmē, ka šādu konsultāciju sniegšanai nepieciešama atļauja. Pārbaudi, vai uzņēmuma darbība tiek regulēta (europa.eu).

 • Konsultāciju sniegšana ir regulēta apdrošināšanas izplatīšanas darbība saskaņā ar Apdrošināšanas izplatīšanas direktīvu (AID), kas nozīmē, ka šādas darbības veikšanai ir nepieciešama reģistrācija vai atļauja.

Pārbaudi, vai apdrošinātājs, brokeris, aģents vai cita veida konsultants ir saņēmis atļauju vai ir reģistrēts šajā sarakstā:Kā apdrošināšana var palīdzēt tev kļūt noturīgākam pret klimata pārmaiņu izraisītām dabas katastrofām?

Apdrošināšana sniedz finansiālu aizsardzību pret dabas katastrofu radītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem. Turklāt apdrošināšana stimulē pielāgošanos klimata pārmaiņu riskiem. Tā kā dabas katastrofas notiek arvien biežāk, ir daži mājokļa apdrošināšanas polišu veidi, kas var piedāvāt labākus nosacījumus, ja esi veicis vai veiksi pasākumus, lai aizsargātu savu īpašumu pret klimata pārmaiņām, piemēram, plūdiem.
* Šajā materiālā termins “pensijas” neattiecas uz valsts pensiju shēmām.  
** Ir noteikta konkrēta patērētājiem sniedzamā obligātā informācija, kas attiecas uz šiem produktiem.

© Sagatavojuši Eiropas finanšu nozares uzraugi: EBA | ESMA | EIOPA Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2023
Vai šis saturs bija noderīgs?

Jūsu atsauksmes palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Lūdzu, uzraksti, ko vēlējies uzzināt, taču neatradi!