Pirmie jautājumi naudas lietās

Metodisko līdzekli var izmantot gan skolotāji, gan vecāki. Tas satur ieteicamās rotaļnodarbības, kas izstrādātas par astoņām ekonomiskās izglītības un finanšu pratības tēmām. Rotaļnodarbības paredzētas 5 līdz 6 gadus veciem bērniem. Šajās rotaļnodarbībās izprastie jautājumi bērniem būs noderīgi gan dažādās ikdienas situācijās, gan palīdzēs uzsākt skolas gaitas. 

Metodiskā līdzekļa autori un eksperti

Metodiskā līdzekļa saturs izstrādāts pēc Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas absolventes Katrīnas Meijeres zinātniski pētnieciskā darba "Ekonomiskā izglītība pirmsskolā", kurā apkopota arī ASV pirmsskolas izglītībā izmantotās apmācības metodes. Tā autori ir Junior Achievement Latvia Līderu programmas dalībnieki, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas absolventi Roberts Fadejevs un Daiga Rubene (ilustrācijas), un Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas absolvente Elīna Greine. Autori izsaka pateicību arī metodiskā līdzekļa ekspertei Sandrai Falkai.

piecu dienu kalendārs ar monētu sadalījumu pa dienām

Autori ir pateicīgi Jelgavas PII "Gaismiņa" bērniem un skolotājiem par atsaucību, ieteikumiem un ieinteresētību, aprobējot šī metodiskā līdzekļa uzdevumu saturu.

Jelgavas izglītības pārvaldes vadītājas vietniece, galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte Joma par metodisko līdzekli:
"Jelgavas izglītības pārvalde ļoti pozitīvi vērtē metodiskā līdzekļa autoru iniciatīvu, gan domājot par to, ko viņi kā topošie ekonomikas speciālisti var darīt savas izaugsmes labā, gan to, ko viņi var darīt jaunās paaudzes labā. Esam pārliecināti, ka PII “Gaismiņa” bērniem  – jaunajiem, topošajiem ekonomistiem, plānotājiem šīs pirmās finanšu pratības nodarbības būs noderīgas viņu turpmākajās gaitās, domājot gan par budžeta plānošanu, par sava laika plānošanu, gan par ikdienas aktivitātēm un finanšu procesu norisēm. Arī skolēniem  –  programmas veidotājiem un īstenotājiem, šī bija lieliska prakse un pirmā pedagoģiskā pieredze. Paldies!"

Metodiskā līdzekļa mērķis

Mācoties un praktiski darbojoties bērns gūst pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Metodiskā līdzekļa uzdevumi

  • Sekmēt bērna vispusīgu attīstību, liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai.
  • Attīstīt dzīvei nepieciešamo kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, veidot sociālās un pilsoniskās pratības pamatus, turpinot to pilnveidi sākumskolā.

Metodiskā līdzekļa saturs

Metodiskajā līdzeklī iekļauto rotaļnodarbību saturs veicina ne tikai sociālās un pilsoniskās mācību jomas prasmes un diskusiju par naudu, bet arī sekmē komplekso pieeju dažādu mācību jomu saturā. Tās pirmsskolas vecuma bērnam

  • palīdz iepazīt apkārtējo vidi, iegūt izpratni par savu identitāti, apkārtējo sabiedrību un noteikumiem (arī ekonomiskajiem);
  • mācās sadarboties ar citiem, ieklausīties, uzdot jautājumus un izprast stāstīto, mācās darboties ar dažādiem materiāliem (skolotājam svarīgi bērniem pirms nodarbības atgādināt par drošības jautājumiem);
  • apgūst prasmes iegūt jaunu informāciju un izdarīt secinājumus;
  • attīsta radošumu, asociāciju veidošanu un skaitīšanas prasmes, apgūst jaunus vārdus, aktīvā darbībā veido savu viedokli un prasmes pieņemt lēmumus.

Rotaļnodarbības palīdz bērnam, piemēram, attīstīt norāžu pildīšanas prasmes, lasītprasmi, rakstītprasmi.

Rotaļnodarbības

(apraksts, darba lapas,
izdales materiāli – pdf)

                                                        Mācību jomas Darba lapu (uzdevumu) skaits Izdales un vizuālo materiālu skaits
Sociālā un pilsoniskā Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Matemā-tikas Tehno-loģiju Veselības un fiziskās aktivitātes Valodu Dabas-zinātņu

Kāpēc uz naudas zīmēm ir cipari?

Nauda un tās vērtība

X X X X X X X 3 1

Kā samainīt rotaļu lāci pret lidmašīnu?

Prečmaiņa jeb bārters

X     X   X   1 1

Vai var būt plāns naudas izmantošanai?

Vajadzības un vēlmes, budžets

X X X X X X   3 2

Vai var dabūt visu, ko vēlamies?

Deficīts, pārpalikums, izvēle (alternatīva)

X   X X   X   2  

Vai visām lietām ir viena cena?

Preces un pakalpojumi, cena

X X X X       1  

Uzcepsim cepumus?

Ražošanas resursi

X   X X   X X 2 3

Vai Valsts prezidents ir profesija?

Profesija un atalgojums (darba alga)

X X X X X X   2 3

Vai kabatas nauda ir tā, kas ir kabatā?

Kabatas nauda

X X X         2 1

 

Izvērstāks sasniedzamo rezultātu apraksts pielikumā “Metodiskajā līdzeklī “Pirmie jautājumi naudas lietās” iekļauto rotaļnodarbību sasniedzamie rezultāti dažādās mācību jomās”.

Rotaļnodarbību par katru tēmu skolotājs var ieplānot kā vienu nodarbību nedēļā vai arī biežāk, pamatojoties pēc bērnu veiktspējas līmeņa. Metodiskā līdzekļa pielikumā ir arī pievienota "Novērtējumu dienasgrāmata". Bērns, lai novērtētu savas sajūtas pēc nodarbības, tajā var ielīmēt attiecīgo uzlīmi (smaidīga, bēdīga, domājoša vai neitrāla).