Kāpēc valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" veido mācību materiālus skolēniem?

Sociāli atbildīga un sociālā uzņēmējdarbība

Materiāls tev palīdzēs:

saprast, kas raksturo sociāli atbildīgu uzņēmēju, un kāpēc tas ir būtiski;
kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kāpēc tā ir nozīmīga sabiedrībai un kādi ir to raksturojošie kritēriji.

Ja uzņēmuma galvenais mērķis ir peļņas gūšana, tad kāpēc tāds uzņēmums kā valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" piedalās mācību materiālu veidošanā, izveidojot interneta vietni STEaMUP.lv, kas neietekmē pārdošanas apjomu? Skolēni projekta rezultātā diez vai sāks vairāk pārvietoties, izmantojot dzelzceļu, tomēr tas varētu palīdzēt veicināt zināšanu apguvi eksaktajos priekšmetos, kas sniegtu plašākas iespējas nākotnē. Šis ir sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības piemērs.

Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība ir tāda uzņēmējdarbība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākotnes vajadzību apmierināšanai. Tā ir rūpēšanās par vidi, kurā uzņēmums darbojas, domāšana par darbības ilgtermiņa ietekmi uz tautsaimniecību un sabiedrību. Sociālās atbildības princips ir ļoti nozīmīgs ikvienam uzņēmumam, jo preces ražošanas procesā nereti var rasties negatīva ietekme uz vidi (piesārņojums) un sabiedrībai nelabvēlīgi apstākļi (neadekvāti darba apstākļi).

Sociālā atbildība ir brīvprātīgs princips. Tas neattiecas uz valsts noteikto regulējumu un normatīvo aktu ievērošanu, kas ir obligātas prasības. Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība ir uzņēmuma izvēle veltīt daļu līdzekļu, lai pārliecinātos, ka uzņēmumā un tā sadarbības partneru vidū tiek ievēroti ilgtspējīgas attīstības principi, kā arī ziedojot līdzekļus sabiedrības labklājības veicināšanai. Sociālā atbildība attiecas arī uz sadarbības partneru izvēli. Sociāli atbildīgi būtu izvēlēties piegādātājus, kas nodrošina atbilstīgus darba apstākļus, pārliecināties, ka preču ražošanai nepieciešamās sastāvdaļas tiek iegūtas tādā veidā, kas negatīvi neietekmē apkārtējo vidi un strādājošo veselību.

Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība bieži tiek jaukta ar sociālo uzņēmējdarbību, taču tās ir divas dažādas lietas, lai gan abas saistītas ar atbildību pret sabiedrību.

Sociālā uzņēmējdarbība ir uzņēmējdarbības veids, kurā svarīgākais mērķis nav gūt peļņu, bet risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu sabiedrībai. Skatīt šeit.
Sociālās uzņēmējdarbības veidi, formāti, preces un pakalpojumi var būt ļoti dažādi, sociālie uzņēmumi var būt gan lieli, gan mazi, gan starptautiski, gan lokāli, taču tos visus vieno vēlme radīt augstu sociālo pievienoto vērtību, izmantojot uzņēmējdarbības metodes. A

Sociālā uzņēmuma darbības mērķis ir nevis maksimāli nopelnīt, bet novērst vai risināt kādu sociālu problēmu; tā darbība ir finansiāli un ekonomiski ilgtspējīga. Investori saņem atpakaļ tikai savu ieguldījumu bez procentiem, un, kad investīcijas ir atmaksātas, uzņēmuma peļņa tiek izmantota tālākai attīstībai un sociālās problēmas risināšanai. Sociālā uzņēmējdarbība ir ar atbildīgu attieksmi pret vidi un darbinieku darba apstākļiem. A

Sociālās uzņēmējdarbības piemēri Latvijā
  • Lude – design with good karma (lude.lv) – dod iespēju senioriem strādāt, jēgpilni pavadot laiku un nopelnot naudu papildus pensijai. Nav noteiktas darba stundas, bet radīti apstākļi, lai seniori varētu darbu veikt tik ilgi, cik vēlas, un darīt to kopā ar citiem.
Foto: Lude.lv

 

  • Hopen labdarības veikals – ziedo drēbes, mēbeles, traukus un citas nepieciešamās lietas organizācijām, kuras rūpējas par maznodrošinātajiem, finansiāli atbalsta organizācijas, kuras palīdz grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem, veido kopdarbību ar organizācijām, kuras rūpējas par kristīgo vērtību nostiprināšanu Latvijā, pieņem ziedojumus (drēbes, mēbeles u.c.), lai realizētu tās veikalā Hopen un iegūtu līdzekļus.
  • Free Riga – atdzīvina Rīgas tukšās telpas, atver tās radošai un sabiedriskai darbībai.
Pārbaudi sevi!

5.1. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

5.2. uzdevums