Kāpēc nepietiek tikai ar labu biznesa ideju?

Tirgus izpēte un biznesa plāns

Materiāls tev palīdzēs:

saprast, kāpēc un kā tiek veikta tirgus izpēte;
izprast, kāda ir biznesa plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija.

Uzņēmējdarbības sākums ir ideja, par ko jau tika runāts iepriekšējās klasēs. Svarīgi, ka vērtīga ideja ir tā, kuras īstenošana var apmierināt kādu konkrētu vajadzību. Tāpēc, pirms uzņēmējs sāk ražot, jānoskaidro, kam produkts ir vajadzīgs un kurš būtu spējīgs un gatavs to iegādāties. Tātad ir jānoskaidro produkta mērķtirgus.


Mērķtirgus ir pircēju grupa ar līdzīgām vajadzībām, kas visvairāk pirks uzņēmuma piedāvāto produktu un veidos lielākos uzņēmuma ieņēmumus. Bieži mērķtirgus noteikšanai izmanto demogrāfisku raksturojumu (vecums, dzimums, ienākumu līmenis, nodarbošanās).

Piemēram, bērnu ratiņu mērķtirgus varētu būt pircēji ar šādām iezīmēm:
 • dzimums – sievietes un vīrieši (jaunie vecāki);
 • vecums 20–40 gadu (saskaņā ar pieejamo statistiku Latvijā lielākā daļa sieviešu savu pirmo mazuli laiž pasaulē vecumā no 20 līdz 29 gadiem);
 • izglītība – vidējā un augstākā (izglītības līmenim ir korelācija ar ienākumu līmeni);
 • ģeogrāfiskais izvietojums – Rīga un rajonu centri, kur atrodas uzņēmuma veikali; 
 • nodarbošanās – dažādu profesiju pārstāvji;
 • ienākumu līmenis – augstāki par minimālo algu 430 eiro (ratiņu cena – sākot ar 300 eiro).
Savukārt, piemēram, ja produkts ir vegāniskas kūkas, mērķtirgu raksturos ēšanas paradumi un uzskati. Tādā gadījumā nav būtisks ne dzimums, ne vecums, ne nodarbošanās.
Mūsdienās atrašanās vieta ir būtiska uzņēmumiem, kuri piedāvā pakalpojumu, kam nepieciešama fiziska saskarsme ar klientu, piemēram, aptiekas, skaistumkopšanas saloniem, automobiļu remonts, ārsta privātprakse, friziera pakalpojumi. Ja uzņēmums piedāvā produktu, ko var iegādāties bez fiziskas saskarsmes (piemēram, preci var nosūtīt, izmantojot pastu, pakomātus vai pārvadājumu firmas, vai sniegt pakalpojumus, kuriem fiziska saskarsme ar klientu nav nepieciešama, piemēram, informācijas tehnoloģiju, finanšu pakalpojumi), atrašanās vietai nav būtiskas nozīmes.

Mērķtirgus ir tie pircēji, kuri visdrīzāk iegādāsies produktu. Mērķtirgu nepieciešams noteikt, lai virzītu produktu tirgū – veidotu atbilstošas reklāmas jeb mārketinga aktivitātes. Vienlaikus katram produktam tirgū var būt arī pircēji, kuri neatbilst mērķtirgus pazīmēm vai atbilst tikai dažām no tām.

Interesanti!

Uzzini par Nike mārketinga stratēģijām – no uzņēmuma dibināšanas 1964. gadā līdz mūsdienām.


Lai veidotu uzņēmuma darbības stratēģiju un pieņemtu lēmumus, sākotnēji ir nepieciešama informācija ne tikai par mērķtirgu jeb pircējiem, bet arī par konkurentiem, cenām, preces realizācijas vietām un iespējām utt. Šī informācija tiek iegūta dažādos veidos. Informāciju, ko tieši ievāc no pircējiem (klientiem), veicot speciālus mārketinga pētījumus, sauc par primārajiem datiem. Primāro datu iegūšanas metodes ir novērošana, aptauja (anketēšana), eksperimenti, intervijas.
Informāciju, ko apkopo, izmantojot esošos iekšējos un ārējos datus, sauc par sekundārajiem datiem. Tā ir uzņēmuma iekšējā informācija (uzņēmuma apgrozījums, vidējais klientu skaits u.c.) un ārējā informācija (katalogi, izstādes, statistiskie dati, komercizdevumi, internets).

Lai, uzsākot uzņēmējdarbību, novērtētu biznesa idejas realitāti, nepieciešamo resursu daudzumu, izvēlētās darbības izdevīgumu u.tml., nepieciešams strukturēts apskats. Uzņēmuma plānu, kurā izklāstīta plānotās uzņēmējdarbības būtība, uzņēmējdarbības mērķi, ieskicētas darbības šo mērķu sasniegšanai, kā arī ievērota tā atbilstība šā plāna lietotājam, sauc par biznesa plānu. Biznesa plānu nepieciešams izstrādāt arī, lai izvērtētu esošu uzņēmumu un izanalizētu tālākas attīstības iespējas, īpaši, ja paredzēts piesaistīt investorus vai ņemt kredītu.

 Iesakām noskatīties ALTUM videomateriālu "Kā savu ideju pārvērst veiksmīgā biznesā?".

Biznesa plāns jāraksta atšķirīgi atkarībā no tā, kāds ir tā mērķis. Ja mērķis ir pārliecināt citus aizdot vai ieguldīt naudu, tad biznesa plāns ir nepieciešams. A  Ja tādu mērķu nav, tad biznesa plāns uzņēmuma iekšējām vajadzībām nav obligāts, bet tas palīdz uzņēmuma darbības un attīstības iespēju izvērtēšanā.
Ja biznesa plānu raksta citam, būtiski ir sagādāt pierādījumus, kas apstiprina tirgus pieprasījumu, tā apjomu un iespējamo pieaugumu. Šim plānam jābūt iespējami īsam, konkrētam, skaidri formulētam, viegli uztveramam un saprotamam. Tam jāpārliecina, ka piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti mērķtiecīgi un lietderīgi. Biznesa plāna izklāsta veidam jābūt lietišķam, lakoniskam, ar speciālo terminu minimumu, pārdomātam, loģiski sakārtotam. Ieteicams lietot grafiskus attēlus vai uzņēmumu attēlot intriģējošā veidā, nevis vienmuļi un pelēcīgi. Biznesa plānam savām vajadzībām jābūt maksimāli reālam, balstītam uz pārbaudītiem faktiem.

Biznesa plāna saturs

Kopsavilkums
 • īss uzņēmuma apraksts;
 • īss produkta apraksts;
 • īsa tirgus situācijas analīze;
 • īsumā raksturota ražošanas jeb darba organizācija;
 • sniegts koncentrēts mārketinga (tirgvedības) plāna izklāsts;
 • norādīts, cik lieli ieguldījumi nepieciešami darbības uzsākšanai, kādi ir to finansēšanas veidi;
 • sniegts uzņēmuma attīstības un stāvokļa novērtējums.
Uzņēmuma apraksts
 • uzņēmuma nosaukums un komercdarbības forma;
 • uzņēmuma darbības veids, atrašanās vieta un adrese;
 • uzņēmuma īpašnieki un uzņēmuma finanšu avoti;
 • uzņēmuma vadība, vadītāju īpašumtiesības un uzņēmuma izveides vēsture.
Produkcijas vai pakalpojuma raksturojums
 • produkta ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) pamatojums;
 • produkta dzīvotspēja;
 • īss tehnoloģiskā procesa apraksts, lietojamās tehnoloģijas;
 • nepieciešamās iekārtas un aprīkojums, to pirkšanas vai nomāšanas iespējas;
 • produkta apraksts (izskats, iepakojums, prečzīmes, patenti, standarti);
 • garantijas, serviss, kvalitāte, to nodrošinošie pasākumi;
 • pamatpakalpojumi un papildu pakalpojumi;
 • nepieciešamās izejvielas, materiāli, to iespējamie piegādātāji, sagādes procesa organizācija;
 • aptuvenie produkcijas realizācijas apjomi, tos ietekmējošie faktori (sezonalitāte u.c.).
Uzņēmuma vadība un personāls
 • uzņēmuma darbībai nepieciešamo darbinieku skaita pamatojums, viņu kvalifikācija;
 • uzņēmuma organizatoriskā (pārvaldes) struktūra;
 • darbinieku motivēšana, plānotā darba samaksas sistēma;
 • plānotās personāla izmaksas (darba algas un sociālais nodoklis).
Tirgus analīze
 • potenciālie pircēji, klienti (mērķtirgus novērtējums);
 • galvenie faktori, kas ietekmē pircēju rīcību (cena, kvalitāte, apkalpošana, atrašanās vieta, reputācija, reklāma u.c.);
 • konkurenti, to salīdzinošs vērtējums (priekšrocības un trūkumi);
 • ziņas par tirgus ietilpību (augošs, neitrāls, krītošs pieprasījums);
 • tirgus tendences.
Mārketinga stratēģija
 • produkta koncepcija (produkta priekšrocības), tirgus niša;
 • preces (pakalpojuma) cenas veidošanas principi; cenu politika;
 • produkcijas realizācijas kanāli;
 • reklāma, pārdošanas veicināšana, sabiedriskās domas veidošana.
Risks un galvenās problēmas
 • galvenie riska faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbību; 
 • riska samazināšanas pasākumu plāns.
Finanšu plāns
 • kredīta atmaksāšanas plāns;
 • bilance;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins (ieņēmumu un izmaksu pamatojums);
 • naudas plūsmas pārskats.
Secinājumi un priekšlikumi
 • pielikums (nomas līgumi, preču piegādes līgumi, ekoloģiskās ekspertīzes atzinums, uzņēmēja kompetenci apliecinošie dokumenti, patenti utt.). 


Pārbaudi sevi!

1.1. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

1.2. uzdevums