Vai uzņēmumu lobijs ir kaut kas slikts vai labs?

Uzņēmēju un valsts mijiedarbība

Materiāls tev palīdzēs:

saprast, kā valsts noteiktās politikas un regulējums ietekmē uzņēmējdarbības aktivitāti;
kāda ir uzņēmējdarbības loma tautsaimniecībā.

Katram tirgus dalībniekam ir savi mērķi un intereses – mājsaimniecības (patērētāji) vēlas pārdot savus resursus (darbu) par augstāku samaksu (algu), kā arī tirgū iegādāties augstas kvalitātes preces un pakalpojumus par iespējami zemākām cenām. Uzņēmumi vēlas tirgū iegādāties augstas kvalitātes resursus par iespējami zemākām cenām, lai saražotu preces un pakalpojumus, ko pārdot patērētājiem, lai gūtu peļņu. Valsts ir kā starpnieks, kas cenšas nodrošināt šo interešu samērošanu tā, lai pēc iespējas tiktu apmierinātas sabiedrības – gan mājsaimniecību, gan uzņēmumu – intereses šodien un nākotnē. Tāpēc ir svarīgi, lai uzņēmēji un valsts kopīgi darbotos labklājības veicināšanai. (Vairāk par mājsaimniecību un valsts sadarbību sk. sadaļā "Valsts nepieciešamība").

Uzņēmējdarbība ir nozīmīga tautsaimniecības attīstībai, jo tā rada guvumus sabiedrībai kopumā (sk. 1. att.). Vienlaikus valsts piedalās uzņēmējdarbības veicināšanā (sk. 2. att.).

1. attēls. Uzņēmējdarbības loma tautsaimniecībā


Pārbaudi sevi!

4.1. uzdevums 


2. attēls. Valsts loma uzņēmējdarbībā

Uzņēmumu tieši ietekmē vide, kurā tas darbojas (uzņēmējdarbības vide) un kuras nodrošināšana ir viens no būtiskākajiem valsts ekonomiskās politikas uzdevumiem. Kritēriji, kas raksturo labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, ir normatīvo aktu prasības uzņēmējdarbības jomā, kuras nerada šķēršļus uzņēmumu pastāvēšanai un ir stabilas, lai uzņēmums spētu plānot savu darbību, stabils makroekonomiskais stāvoklis valstī (stabilitāte finanšu tirgū, zema inflācija un bezdarba līmenis u.c.), pieejami finanšu resursi par saprātīgām kredītu procentu likmēm, attīstīta infrastruktūra, efektīva inovāciju un izglītības politika (nodrošinot darba tirgu ar profesionāliem konkrētu jomu speciālistiem, investējot zinātnē un inovācijās), inovatīvu darbību veicinoša infrastruktūra (zinātnes tehnoloģiskie centri, biznesa un inovāciju inkubatori, radošie inkubatori, kompetenču centri), godīgas konkurences regulējums un speciāli izstrādāta valsts atbalsta politika.
Starptautisku uzņēmējdarbības vides reitingu salīdzinājumus.

Vienlaikus tā ir mijiedarbība – vide ietekmē atsevišķu uzņēmumu darbību, bet uzņēmumu darbība maina arī vidi, kurā tie darbojas. Citiem vārdiem sakot, valsts politika ietekmē uzņēmumus, bet uzņēmumi ar savu rīcību var ietekmēt valsts politiku. Tāpēc uzņēmumiem ir ne tikai jāievēro likumi un regulējumi, godprātīgi jāizturas pret nodokļu samaksu, bet arī aktīvi jāiesaistās uzņēmējdarbības vides veidošanā, veicinot diskusiju un iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos. Uzņēmumu interešu virzīšanu politikas veidotāju dienaskārtībā likumu ietvaros sauc par lobiju. Protams, uzņēmumu lobijs ir vērsts uz uzņēmēju savu interešu atbalsta panākšanu uzņēmējdarbības attīstībai un peļņas gūšanai. Tomēr samērīga ieklausīšanās uzņēmējos ir lietderīga arī no sabiedrības viedokļa. Uzņēmēju un valsts pārstāvju diskusija palīdz valstij veidot ekonomisko politiku un novērst nevajadzīgu birokrātiju, jo uzņēmēji vislabāk zina, kas uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešams. Ja uzņēmējdarbības vide būs uzņēmumu izaugsmei labvēlīga, galu galā tas dos lielāko labumu arī visai sabiedrībai. Uzņēmumu lobiju efektīvi var īstenot ar dažādu uzņēmumu apvienību, piemēram, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, palīdzību.