Ko es varu apdrošināt?

Apdrošināšana


Ja tev pieder īpašums, tu ceļo, izmanto veselības aprūpes pakalpojumus, tev ir ģimene, kredītsaistības, ikdienā uz darbu tu dodies ar automašīnu, samaksā rēķinus un tev ir vēl citi pienākumi un atbildība, var noderēt apdrošināšana.

Apdrošinoties tev ir iespēja pasargāt sevi un savu ģimeni pret iespējamiem zaudējumiem.

Apdrošināšana — finanšu pakalpojums, ar kura palīdzību par noteiktu samaksu tu iegūsti finansiālu aizsardzību – zaudējumu pilnīgu vai daļēju atlīdzināšanu apdrošināšanas līgumā noteiktajās situācijās. Apdrošināšanas pakalpojums ļauj tev nodot dažādus riskus apdrošinātājam, tādējādi samazinot savus iespējamos zaudējumus un neplānotos izdevumus.


Apdrošinātājs   apdrošināšanas sabiedrība, kurai saskaņā ar likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Apdrošinātais — persona, kuras labā noslēgts apdrošināšanas līgums.
Apdrošinājuma ņēmējs — personas, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.


Apdrošināšanas līgums — abpusēja vienošanās par apdrošināšanas līguma nosacījumiem, starp apdrošinātāju un apdrošinājuma ņēmēju. Apdrošināšanas polise   — dokuments, kas apliecina, ka tev ir noslēgts līgums ar apdrošināšanas sabiedrību.Apdrošinājuma summa — apdrošināšanas līgumā noteiktā iespējamā maksimālā atlīdzības summa.Apdrošināšanas prēmija — apdrošināšanas līgumā noteiktais maksājums par apdrošināšanu.  Pašrisksnaudas summa, kura, ja būs iestājies apdrošināšanas gadījums, būs jāsedz apdrošināšanas ņēmējam.Apdrošināšanas prēmijas apmērs ir mazāks par izdevumiem, kas rodas nelaimes gadījumā. Apdrošināšanas prēmiju atbilstoši līguma nosacījumiem var apmaksāt uzreiz vai pa daļām vairākos regulāros maksājumos. Samaksājot apdrošināšanas prēmiju, tu iegūsti apdrošinātāja garantiju, ka līgumā noteiktajos gadījumos apdrošinātājs pilnībā vai daļēji segs tavus izdevumus vai zaudējumus.

Apdrošināšana ir:
 • brīvprātīga, ja pats nolem apdrošināt savu vai ģimenes locekļu veselību, dzīvību, kustamo vai nekustamo īpašumu, ceļojuma norisi un citas tev svarīgas vērtības; 
 • obligāta, ja apdrošināšanas pienākums noteikts likumā (piemēram, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visiem transportlīdzekļiem, kuri piedalās satiksmē (OCTA)). 
Apdrošināšanas līgumā:
 • jūs ar apdrošinātāju vienojaties par apdrošinājuma summu, apdrošinātajiem riskiem un citiem noteikumiem; 
 • apdrošinātājs uzņemas pienākumu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, kā arī citus pienākumus; 
 • tu uzņemies pienākumu noteiktajā termiņā maksāt apdrošināšanas prēmijas, kā arī citus pienākumus. 

Ņem vērā!

Pirms apdrošināšanas līguma parakstīšanas rūpīgi to izlasi, pārliecinies vai izvēlētā apdrošināšanas polise sedz visus iespējamos riskus. Iepazīsties ar līguma noteikumiem, t. sk. ar konkrēto: 

    risku aprakstu;
    apdrošinājuma summu;
    pašriska apmēru.

Lai sniegtu apdrošināšanas pakalpojumus, apdrošinātājam jābūt licencētam. Visi Latvijā licencētie apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji atrodami Latvijas bankas vietnē.

Atceries!

Ir izņēmumi, kad apdrošinātājs atlīdzību var neizmaksāt. Ja tie nav uzskaitīti apdrošināšanas līgumā, šie izņēmumi ir zaudējumi, kuri radušies kara, streika, terorakta, apdrošinātās personas vai tās ģimenes locekļu ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības gadījumā, nodiluma, nolietojuma vai citu līdzīgu procesu dēļ. 

Ja vēlies būt pārliecināts, ka esi maksimāli pasargājis sevi un savu īpašumu no visiem līgumā neiekļautajiem apdrošināšanas gadījumiem, rūpīgi izvērtē visus apdrošināšanas līgumā iekļautos apdrošinātos riskus un to izņēmumus.


Papildus tam katrs apdrošinātājs var noteikt dažādus izņēmumus zaudējumu atlīdzināšanai, piemēram: 
 • nekustamā īpašuma apdrošināšanā – ja konstatēta ugunsdrošības, būvniecības, ekspluatācijas noteikumu neievērošana; 
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanā – ja apdrošinātā persona bijusi alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē; 
 • veselības apdrošināšanā – netiek atlīdzināti izdevumi par plastiskajām operācijām u. tml.; 
 • civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā – netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai krimināli sodāmu darbību dēļ; 
 • dzīvības apdrošināšanā – ja apdrošinātā persona veikusi pašnāvību; 
 • ceļojumu apdrošināšanā – ja zaudējumi radušies nepareizi izplānota ceļojuma laika plāna dēļ (nav pareizi izveidots ceļojuma laika plāns, piemēram, nav paredzēta laika rezerve, ja nokļūšanai galamērķī nepieciešams izmantot vairākus avioreisus).  


 Ja vēlies izprast apdrošināšanas pakalpojuma būtību, noskaties Latvijas Apdrošinātāju asociācijas video!

                                                                                               Avots:laa.lv
Vai šis saturs bija noderīgs?

Jūsu atsauksmes palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Lūdzu, uzraksti, ko vēlējies uzzināt, taču neatradi!